kompletne sprostredkovanie nakupov z poľska

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia / vymedzenie pojmov

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi sprostredkovateľom (ďalej len „Allegrik s.r.o.“) a zákazníkom (ďalej len „Zákazník“) v súvislosti so sprostredkovaním nákupu tovaru od predajcu (ďalej len „Predajca“) z Poľska. Ktoré sú uzatvorené prostredníctvom portálu www.allegrik.sk
1. 2. VOP upravujú všeobecné práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy upravenej cez internetový portál www.allegrik.sk
1. 3. Povinnosť účastníkov kúpnej zmluvy je riadiť sa právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
1. 4. Allegrik s.r.o. “ /ďalej len „Allegrik.sk“ je sprostredkovateľská firma zaoberajúca sa sprostredkovaním tovaru s rôznych poľských e-shopov.
1.5 Allegrik.sk sa zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi služby spojené so sprostredkovaním nákupu tovaru od Predajcu.
1.6 Allegrik.sk bude jednať v dobrej viere a v záujme Zákazníka, aby nákup tovaru bol uskutočnený s primeranou starostlivosťou a odbornosťou.
1. 7. Allegrik.sk je firma, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
1. 8. Predávajúcim sa rozumie osoba/ firma od ktorej je daný tovar objednaný
1. 9. Sprostredkovateľ je osoba / firma ( www.allegrik.sk ), ktorá Vám sprostredkuje / doručí daný tovar domov.
1. 10. Objednávateľ si sám vyberá požadovaný tovar ktorý mu bude sprostredkovaný . www.allegrik.sk sprostredkováva za nárok na odmenu, ktorá je uvedená v samostatnej sekcii/cenník/ Vami vybraný tovar za ktorý vyber , kvalitu , ako aj poškodenie použitého tovaru nenesie zodpovednosť www.allegrik.sk
1.11 Zákazník poskytne Sprostredkovateľovi potrebné informácie o želanom tovare od Predajcu, vrátane špecifikácií, množstva
1. 12. www.allegrik.sk zásielky z objednaným tovarom neotvára ani inak nekontroluje stav objednaného tovaru.
1. 13. Sprostredkovateľ www.allegrik.sk tovar nevlastní.
1. 14. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme e-mailovej správy spotrebiteľa zaslaného sprostredkovateľovi a/alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke sprostredkovateľa alebo vo forme telefonickej objednávky spotrebiteľa sprostredkovateľovi (ďalej len „objednávka“).
1A Odpovednosť a práva
1A1
Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo iné nepríjemnosti vzniknuté v súvislosti s nákupom tovaru od Predajcu.
1A2 Zákazník súhlasí, že Sprostredkovateľ je len sprostredkovateľom a nie je zodpovedný za akékoľvek záväzky, nedostatky alebo nedodržanie zmluvných podmienok Predajcom.
1A3 Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť poskytovanie sprostredkovateľských služieb, ak je to nevyhnutné.

2. Objednávka / cenové podmienky

2. 1. Objednávkou sa rozumie spotrebiteľom vyplnený a odoslaný objednávací formulár na www.allegrik.sk
2. 2. Na portály www.allegro.pl alebo inej Poľskej stránke sa vyhľadá požadovaný produkt a následne na stránke www.allegrik.sk / v sekcii OBJEDNAVKA/ sa uvedie do objednávacieho formulára odkaz na internetovú stránku ( link ) daného produktu alebo číslo aukcie a záväzne sa odošle.
2. 3. Záväzným akceptovaním objednávky sa rozumie telefónne alebo emailové potvrdenie predávajúceho sprostredkovateľovi o dostupnosti tovaru a po overení dostupnosti tovaru následne zaslanie zálohovej faktúry spotrebiteľovi, ktorú je potrebné uhradiť.
2. 4. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru.
2. 5.Po prijatí platby je daný tovar objednaný u poľského predajcu pokiaľ to nebolo dohodnuté so spotrebiteľom inak.Na spotrebiteľovu e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
2. 6. Výpočet objednávky sarealizuje v sekcii / Cenník /, kde cena objednaného tovaru plus preprava v Poľskej republike /przesylkakurierskapobraniowa/ sa zadá do kalkulačky (prevod mien PLN do €). Kalkulačka vypočíta cenu ku ktorej je potrebné prirátať nárok na odmenu ( provízia ) sprostredkovateľovi za sprostredkovanie tovaru a prepravu z Poľskej republiky na danú adresu Slovenskej republiky.
2. 7. Ak daný tovar nebude dostupný po prijatí platby, celáuhradená suma bude vrátená späť a to prevodom na spotrebiteľov účet, ak nebolo dohodnuté inak. V prípade objednania viacerých predmetov sa vráti len suma za nedostupný tovar. Zvyšný tovar bude objednaný a zaslaný na danú adresu.
2. 8. Ak spotrebiteľ neprevezme tovar, ktorý mu bol odoslaný na danú adresu, tovar mu bude odoslaný na jeho náklady znova. Ak tovar po opakovanom odoslaní neprevezme, peniaze za objednaný tovar spotrebiteľovi vrátené nebudú.
2. 9. Spotrebiteľ je informovaný o pohybe tovaru buď emailom alebo telefonický.
2.10 Tieto obchodné podmienky sú platné od momentu ich akceptácie Zákazníkom a zostávajú platné, pokiaľ nie sú zmenené alebo ukončené písomnou dohodou medzi oboma stranami.

3. Ochrana osobných údajov

3. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť sprostredkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a emailovú adresu.
3. 2. V prípade, že spotrebiteľ je právnickou osobou, je povinný oznámiť sprostredkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu
3. 3. Spotrebiteľ uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby sprostredkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ zároveň poskytuje sprostredkovateľovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje sprostredkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Sprostredkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľa sprostredkovateľovi.
3. 4. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predajcoma spotrebiteľom
3. 5. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od sprostredkovateľa vyžadovať: – vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
– vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
– vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
– opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
– likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
– likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

4. Výmena tovaru / reklamácia

4.1 Zákazník má nárok na záruku poskytovanú Predajcom v súlade s platnými zákonnými predpismi Poľskej republiky.
4. 2.
V prípade ak Objednávka obsahuje iný tovar, ako bol  uvedený v Ponuke, Kupujúci je oprávnený tieto vady reklamovať u Sprostredkovateľa formulárom alebo emailom, ktorý je dostupný na Stránke Sprostredkovateľa.
4.3 Sprostredkovateľ poskytne Zákazníkovi potrebnú podporu a asistenciu pri riešení reklamácií a komunikácii s Predajcom.
4. 4.V prípade vád tovaru dodaného zo strany Predajcu je potrebné, aby Kupujúci tieto vady reklamoval priamo u Predajcu, u ktorého tovar bol objednaný.
4. 5.Reklamácia sa dá uplatniť jedine ak predajca uvádza možnosť výmeny respektíve vrátenie tovaru do určitého obdobia ktoré nebude presiahnuté vyslaním zásielky od predávajúceho.
4. 6. Výmena tovaru/reklamácia nie je spoplatnená zo strany sprostredkovateľa teda www.allegrik.skďalším nárokom na odmenu.
4. 7. Je potrebné uhradiť poštovné od predajcu k sprostredkovateľovi a od sprostredkovateľa k spotrebiteľovi.
4. 8. Vrátením respektíve výmenou tovaru , sprostredkovateľovi nie je odoprený nárok na odmenu za poskytnuté služby za realizáciu sprostredkovania
4.9 V prípade zistenia chýb, poškodenia alebo nesprávneho tovaru je možné uplatniť reklamáciu u Predajcu v dohodnutom termíne a postupovať v súlade s reklamačným procesom stanoveným Predajcom.

5. Záverečne ustanovenia

5.1 Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.

5.2 Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Kupujúcim vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.3 Zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predajcom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Predajcu a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
5. 4. Tieto VOP platia v prípade že medzi sprostredkovateľom a spotrebiteľom nedošlo k inej dohode. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo meniť VOP. Povinnosťou sprostredkovateľa meniť a aktualizovať VOP je oboznámiť spotrebiteľa o daných zmenách.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť 01.01.2023 a zostávajú v platnosti až do zmeny a aktualizácie nových VOP.

Banner3
Banner1